Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden
Inschrijven voor een opleiding of training kan via de internetsite van What’s your Challenge.. Wanneer de webaanmelding door What’s your Challenge ontvangen is, wordt een bevestiging van de inschrijving voor de te volgen training toegezonden. Voor een aantal trainingen is een inschrijfgeld verschuldigd (dit is aangegeven bij de betreffende opleiding). Uiterlijk vier weken voor aanvang van de training wordt een factuur verzonden voor het eventuele inschrijfgeld en de opleidingskosten.

Het factuurbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, en uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de training op de bankrekening van What’s your Challenge te zijn bijgeschreven.

Wachtlijst
Is op het moment van inschrijving een opleiding of cursus volgeboekt, dan kan de inschrijving op de wachtlijst van de betreffende opleiding of training worden geplaatst, als de deelnemer daarom verzoekt. Mocht er een plaats vrijkomen, dan wordt die plaats toegewezen aan degene die bovenaan de wachtlijst staat.

Annulering

  1. Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving, deze bedenktermijn geldt ook indien de werkgever van de deelnemer betaald. Er kan dan kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden.
  2. In geval van in company training zal er geen bedenktermijn van toepassing zijn.

Tot 14 dagen na aanmelding kan de inschrijving door de deelnemer en/of de betalingsplichtige ongedaan worden gemaakt.
Bij opzegging binnen vier weken voor het begin van de opleiding of training blijft het eventuele inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, is het totale cursusgeld of de opleidingskosten verschuldigd. Bij annulering of bij opzegging tijdens de training of opleiding, of indien er geen annulering wordt gemeld of is ontvangen, wordt het totaalbedrag volledig in rekening gebracht en dient dit in zijn geheel te worden voldaan, ongeacht of de training daadwerkelijk en/of tot het eind toe wordt gevolgd. Indien een speciaal verblijf of arrangement met de deelnemer/betalingsplichtige is overeengekomen dan zijn de totale kosten daarvoor bij annulering door de deelnemer/betalingsplichtige ten allen tijde volledig verschuldigd, tenzij de annulering uiterlijk vier weken voor aanvang van de training plaatsvindt. Alle hiervoor genoemde opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail te geschieden. De deelnemer/betalingsplichtige dient zich er daarbij van te vergewissen dat de opzegging van de inschrijving daadwerkelijk door What’s your Challenge  is ontvangen. Als de deelnemer op de eerste trainingsdag niet aanwezig is, dan wordt dit als een annulering aangemerkt. De deelnemer kan dan niet aan het vervolg van de training deelnemen. Bij verhindering kan een deelnemer zich door iemand anders laten vervangen, mits deze vervanging voor aanvang van de eerste trainingsdag schriftelijk wordt gemeld. Deze vervanging kan niet plaatsvinden indien de oorspronkelijke deelnemer voorafgaand aan de training een intakegesprek heeft gehad, of indien de voorgestelde vervangende deelnemer naar het oordeel van what’s your Challenge niet geschikt is om aan de betreffende training deel te nemen. Bij vervanging of annulering is de deelnemer € 50,00 verschuldigd voor de administratieve afhandeling.

What’s your Challenge kan tot een week voor aanvang van een opleiding of training beslissen een opleiding of training niet door te laten gaan indien het aantal aanmeldingen onvoldoende is, dan wel indien zich een andere dringende reden voordoet om over te gaan tot annulering. In geval van annulering door What’s your Challenge ontvangen de deelnemers onmiddellijk bericht en wordt het door of namens de deelnemer reeds overgemaakte bedrag binnen 10 werkdagen teruggestort.

Aanpassing kosten
What’s your Challenge behoudt zich het recht voor de opleidings- of trainingskosten aan te passen indien door maatregelen van overheidswege bedoelde kosten met belastingen of (extra) heffingen dienen te worden verhoogd.

Incasso
Indien niet tijdig wordt betaald is de deelnemer/betalingsplichtige rente verschuldigd van 1% per maand. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de deelnemer en/of betalingsplichtige tevens incassokosten verschuldigd, ten belope van 15% van het verschuldigde bedrag. Deze incassokosten worden verhoogd met de werkelijke incasso- en (buiten)gerechtelijke kosten indien en voorzover die het hiervoor bedoelde bedrag te boven gaan. Indien een ander dan de deelnemer de betalingsverplichting op zich heeft genomen en deze betalingsplichtige zijn of haar verplichting niet nakomt dan gaat de betalingsverplichting automatisch over op de deelnemer.

Aanpassing programma
What’s your Challenge behoudt zich het recht voor het opleidingsprogramma, opleidingsdata en werktijden aan te passen en andere trainers/begeleiders in te schakelen als hoofdtrainer, assistent of co-trainer dan aangekondigd in haar documentatiemateriaal en/of op haar website. What’s your Challenge zal zich er daarbij voor inspannen zoveel mogelijk met de wensen van de deelnemersgroep rekening te houden.

Klachtenregeling
We hopen dat u onze trainingen en workshops naar volle tevredenheid hebt gevolgd.

Indien u feedback heeft en /of een klacht dan horen wij dit graag van u. U kunt uw feedback / klacht indienen via email, het contactformulier op deze website of schriftelijk.

U kunt uw brief ook sturen aan What’s your Challenge BV. ter er attentie van Chantal Poiesz, Peerenboom 7, 4273 LH, Hank.

Klachten worden vertrouwelijk behandeld.

U ontvangt binnen 48 uur een reactie na ontvangst van uw feedback / klacht en binnen 14 dagen een gepaste oplossing.

Mochten we samen niet tot een oplossing van de klacht komen dan verwijs ik u door naar mijn onafhankelijke derde; de Ethische code van Phoenix opleidingen. Deze procedure en contactinformatie kunt u hier vinden.

Het oordeel van Phoenix is voor beide partijen bindend; en eventuele consequenties worden door What’s your Challenge BV. snel afgehandeld.

Afgehandelde klachten worden voor een termijn van 1 jaar bewaard in een beveiligd document van What’s your Challenge BV.