Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, adviezen, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen What’s Your Challenge B.V. (hierna “Opdrachtnemer”) en de Opdrachtgever. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien Opdrachtnemer gebruikt maakt van derden. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 14 dagen.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

 1. Iedere overeenkomst wordt door Opdrachtnemer naar beste inzicht en vermogen en op een zorgvuldige en professionele wijze uitgevoerd.
 2. Indien Opdrachtnemer in opdracht van de Opdrachtgever onderzoeken heeft verricht en/of adviezen heeft uitgebracht, kan Opdrachtnemer geen garanties geven met betrekking tot de resultaten hiervan en/of het effect van de toepassing van de gegeven adviezen.
 3. De uitvoeringstermijnen van Opdrachtnemer zijn altijd indicatief, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 4. Opdrachtnemer is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derde namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
 5. De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door Opdrachtnemer verzochte c.q. benodigde informatie tijdig wordt verstrekt, alsmede dat de informatie volledig en correct is.
 6. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtnemer mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het (desgevraagd) ter beschikking stellen van passende werkruimte, telefooncapaciteit en administratieve assistentie.
 7. Wordt aan voorgaande leden e en f door de Opdrachtgever niet of niet voldoende voldaan, dan heeft Opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de hierdoor ontstane extra kosten en schade bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 4 Tarieven, kosten en betaling

 1. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De reiskosten bedragen € 0,35 per kilometer of de op dat moment geldende openbaarvervoertarieven, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
 3. De reistijd is bij het overeengekomen honorarium inbegrepen.
 4. Facturatie zal bij trainingen vooraf plaatsvinden. Bij langdurige trajecten zal er per maand worden gefactureerd.
 5. Bij op en/of aanmerkingen zijdens Opdrachtgever ten aanzien van de door Opdrachtnemer gezonden factuur, dient de Opdrachtgever binnen 7 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk bij Opdrachtnemer te reclameren. In geval reclame niet plaatsvindt binnen voormelde termijn, dan wordt de Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de werkzaamheden door Opdrachtnemer en de betreffende factuur.
 6. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
 7. Alle kosten die door Opdrachtnemer worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Opdrachtgever. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 200,-.
 8. Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen.

Artikel 5: Vrijwaring

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer zowel in als buiten rechte vrijwaren voor alle aanspraken die derden uit hoofde van een schending van octrooirechten, merkrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, geldend kunnen maken, indien deze schending verband houdt met het gebruik van gegevens, daaronder begrepen de gegevens die door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt in verband met de uitvoering van haar opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van Opdrachtnemer ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer door de verzekeraar niet (volledig) is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot een bedrag van maximaal € 10.000,-.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgschade en/of voor schade in de vorm van omzetderving, gemiste besparingen of verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever.

Artikel 7 Overmacht

Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, onverwachts vervallen van de gereserveerde locatie en/of materialen, plotselinge arbeidsongeschiktheid van derden, staking, uitsluiting, storingen met betrekking tot datacommunicatie, acute verkeersinfarcten e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voortdoen bij derden die door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken

Artikel 8 Wijziging en annulering

 1. Annulering van de opdracht kan tot 10 werkdagen vóór de aanvang van de opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Het verzoek tot annulering dient per aangetekende post en onder opgaaf van redenen te worden gedaan.

Opdrachtnemer heeft het recht om, op grond van voor haar moverende redenen, de opdracht te annuleren, in welk geval de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het betreffende deel van de factuur waarop de annulering van Opdrachtnemer betrekking heeft. De kosten die Opdrachtnemer reeds aan derden heeft gemaakt komen echter te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Indien het verzoek tot annulering niet tijdig is gedaan, zullen de volledige kosten van de opdracht in rekening worden gebracht.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig, schriftelijk en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 3. Voor de wijziging of aanvulling van de overeenkomst kan Opdrachtnemer extra kosten in rekening brengen.
 4. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 5. Cursisten kunnen tot 4 weken voorafgaande aan de training – opleiding kosteloos annuleren. Er wordt 50% van de kosten in rekening gebracht bij annuleren 4 tot 2 weken voorafgaande de training en het gehele bedrag zal worden gefactureerd bij het annuleren 2 weken of minder voorafgaande aan de training.

 

Artikel 9 Bedenktermijn

 1. Voor deelnemers geldt een bedenktermijn van 14 dagen na inschrijving, deze bedenktermijn geldt ook indien de werkgever van de deelnemer betaald. Er kan dan kosteloos worden geannuleerd zonder opgaaf van reden.
 2. In geval van in company training zal er geen bedenktermijn van toepassing zijn.

Artikel 10 Opschorting

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
 2. Opschorting van de overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtnemer door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de opschorting.

 

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging

 1. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet is overeengekomen.
 2. Indien tussentijdse opzegging is overeengekomen zijn partijen gerechtigd om middels een aangetekend schrijven de overeenkomst – met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand – eenzijdig op te zeggen.
 3. In geval Opdrachtnemer de overeenkomst beëindigt, zal met de Opdrachtgever worden afgerekend op basis van de tot dan toe door Opdrachtnemer bestede tijd en gemaakte kosten.
 4. Indien de Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigt, dan is de Opdrachtgever het volledige tussen partijen overeengekomen honorarium en overige kosten aan Opdrachtnemer verschuldigd.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door ontbinding te beëindigen indien de Opdrachtgever verkeert in surséance van betaling, Opdrachtgever in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 

Artikel 12 Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer, alsmede de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden, zijn verplicht de door of namens de Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie strikt geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van die gegevens gebiedt.
 2. De Opdrachtgever zal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze, adviezen en materialen van Opdrachtnemer.

Artikel 13 Intellectuele eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot analyses, adviezen en rapporten berusten bij Opdrachtnemer. De opdrachtgever erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop onthouden.

 

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschilbeslechting

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Breda.

 

Artikel 15 Slotbepalingen

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
 2. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.